Hair density

Sparse

© Photographer/source
Datana major: larva
JP80105_44