Stromata, position

Horizontal

© Andrew N. Miller, 2007
stromata horizontal
I_ANM93