FishBase | Search | All Living Things


Xestia smithii (Snellen, 1896)
SMITHS DART
Xestia smithi

Life   Insecta   Lepidoptera   Noctuidae   Xestia

Xestia smithii
© John Pickering, 2004-2023 · 7
Xestia smithii

Click on map for details about points.

IDnature guide

80x5 - 240x3 - 240x4 - 320x1 - 320x2 - 320x3 - 640x1 - 640x2
Set display option above.
Click on images to enlarge.
Xestia smithii, Smiths Dart
© John Pickering, 2004-2023 · 5
Xestia smithii, Smiths Dart
Xestia smithii
© David Reed, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii

Xestia smithii
© David Silsbee, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii
Xestia smithii
© Hugh McGuinness, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii

Xestia smithii
© John Davis, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii
Xestia smithii
© John Davis, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii

Xestia smithii
© Hugh McGuinness, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii
Xestia smithii
© Robin McLeod, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii

Xestia smithii
© Jason Dombroskie, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii
Xestia smithii
© Jim Vargo, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii

Xestia smithii, larva
© Canadian National Collection, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii, larva
Xestia smithii, larva
© Jason Dombroskie, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii, larva

Xestia smithii, larva
© Canadian National Collection, Moth Photographers Group · 2
Xestia smithii, larva
Xestia smithii
© Copyright Deborah Lievens 2012-2018 · 1
Xestia smithii
go to Discover Life's Facebook group

Updated: 2023-10-02 09:09:20 gmt
FishBase | Search | All Living Things | Top
© Designed by The Polistes Corporation